Vilkår og betingelser


Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016.


Aftalens indgåelse

Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2 DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C, tlf. 65 91 91 91, fax 65 91 33 22, e-mail: play@tv2.dk.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail eller sms. På din profilside kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

TV 2 PLAY samarbejder med Kvittering.dk, hvor du altid kan se dine kvitteringer fra TV 2 PLAY samt kvitteringer fra andre firmaer og services, som samarbejder med Kvittering.dk. Læs mere på www.kvittering.dk.

Du skal være minimum 18 år for at kunne tegne abonnement på TV 2 PLAY.


Abonnementer

"Hele pakken uden reklamer" giver adgang til TV 2s seks livekanaler samt fuld adgang til alt indhold på TV 2 PLAY (samt ekstra eventkanaler). Almindelige reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, men du får ikke reklamer på on demand-programmer.

"Hele pakken med reklamer" giver adgang til TV 2s seks livekanaler samt fuld adgang til alt indhold på TV 2 PLAY (samt ekstra eventkanaler). Almindelige reklameblokke indgår på livekanalerne, og inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer før børneindhold.

"Basispakken uden reklamer" du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY - uden TV 2s livekanaler.

"Basispakken med reklamer" giver adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY - uden TV 2s livekanaler. Inden hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der vises ikke reklamer før børneindhold.

Hvis du ikke ønsker at abonnere på alle kanalerne, kan du vælge mellem følgende mindre kanal-pakker:

Live 1: Abonnementet giver adgang til live-signalet fra 1 af TV 2s kanaler efter eget valg. Der er 6 måneders binding.

Live 2: Abonnementet giver adgang til live-signalet fra 2 af TV 2s kanaler efter eget valg. Der er 6 måneders binding.

Dit abonnement på TV 2 PLAY fornyes automatisk, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Når du tegner et abonnement, indgår du en betalingsaftale med TV 2, hvorved du accepterer, at TV 2 løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som du har tilknyttet abonnementet.

Af praktiske årsager er et månedsabonnement fastsat til 30 dage, et kvartalsabonnement til 90 dage, halvårsabonnementer til 180 dage og et årsabonnement til 365 dage.


Enheder

TV 2 PLAY er udviklet til digitale enheder og til at muliggøre streaming af indhold fra TV 2 PLAY gennem kompatible enheder. Softwaren kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteterne kan også være forskellige fra enhed til enhed.


Begrænsninger i brug af tjenesten

Af rettighedsmæssige årsager er det fulde indhold af TV 2 PLAY kun tilgængeligt inden for Kongeriget Danmark. Det er ikke tilladt at tilgå TV 2 PLAY uden for Kongeriget Danmark med en dansk IP-adresse.

Er du bosat uden for Danmark, eller ønsker du at se TV 2 PLAY på en udlandsrejse, vil der være programmer, som du af rettighedsmæssige årsager ikke kan se. Du vil kunne se de fleste danskproducerede programmer og følge med i nyhederne ved bl.a. at se TV 2 NEWS live. Derimod vil du ikke kunne se film og udenlandskproducerede serier. Sport vil som udgangspunkt ikke kunne ses fra udlandet.

Af rettighedsmæssige årsager vil visse serier og film kun være tilgængelige på tjenesten i en begrænset periode.


Betaling

Du skal betale for adgangen til TV 2 PLAY i hele aftaleperioden. TV 2 yder ingen refusion ved manglende eller delvis brug af TV 2 PLAY. Se i øvrigt reglerne for fortrydelsesret nedenfor.

VISA, Mastercard og Dankort kan benyttes til betaling. SMS kan benyttes til betaling for udvalgte abonnementer. Der tillægges gebyr for SMS-betaling. Gebyrstørrelsen oplyses ved købet.


Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på TV 2 PLAY, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud. Hvis du tidligere har abonneret på TV 2 PLAY, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud, før tidligst efter 6 måneder. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af adgangen/abonnementet.

For "Basispakken" kan de første 30 dage være gratis, hvis du ikke har været abonnent før. Opsiger du abonnementet i de første 27 dage af gratis-perioden, stopper adgangen straks og du mister muligheden for at se indholdet. Du kan aktivere din adgang igen på din profilside i den resterende gratis-periode, hvis du fortryder din opsigelse. Opsigelse af abonnementet skal ske senest 2 dage før gratis-perioden udløber. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk til et betalende abonnement.


Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på TV 2 PLAY. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse (evt. kampagneperiode medregnes) altså fra du afgiver din bestilling på TV 2s hjemmeside til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af TV 2 PLAY, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af TV 2 PLAY har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til TV 2 DANMARK A/S, Rugaardvej 25, 5100 Odense C eller til TV 2 Kundeservice på kundeservice@tv2.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

- Brugernavn

- E-mail adresse

- Ordrenummer

- Mobilnummer oplyst ved oprettelsen


TV 2 DANMARK A/S refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor TV 2 DANMARK A/S har modtaget din meddelelse om fortrydelse.


Parternes forpligtigelser

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 PLAY, så længe abonnementsaftalen er i kraft.

Dit abonnement er knyttet til dit brugernavn og er personligt for dig. Det kan også benyttes af andre medlemmer af din husstand, og du/I har adgang til indholdet fra TV 2 PLAY på to enheder ad gangen.

For at forhindre misbrug kan du højst benytte tre forskellige modtage-enheder inden for 24 timer, f.eks. to PC'ere og en iPad. Du vil blive bedt om at registrere dine modtage-enheder og kan højst benytte fem forskellige modtage-enheder. På din profilside kan du registrere og styre, hvilke modtage-enheder, der har adgang. Du kan udskifte en modtage-enhed, når den ikke har været brugt i 30 dage.

Du må ikke udsende indholdet fra TV 2 PLAY offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra TV 2 PLAY. Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra TV 2 PLAY eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan TV 2 uden varsel afskære din adgang til at benytte TV 2 PLAY. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen.

Du må ikke omgå de sikkerhedsforanstaltninger, der er opstillet i forhold til brugen af TV 2 PLAY i Kongeriget Danmark og i udlandet. Dette vil blive betragtet som ulovlig brug af TV 2 PLAY.

TV 2 tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle abonnenter altid kan få adgang til TV 2 PLAY, og TV 2 vil bestræbe sig på, at TV 2 PLAY er tilgængeligt på alle tidspunkter. Ved live tv-udsendelser forbeholder TV 2 sig ret til at begrænse adgangen, hvis det - på grund af for mange samtidige brugere - anses for nødvendigt for at undgå nedbrud under udsendelsen.

Der kan forekomme, at enkelte programmer på TV 2s kanaler - både live-udsendelser og on demand - af rettighedsmæssige årsager ikke er tilgængelige på TV 2 PLAY. Brugere, som dermed afskæres fra at kunne se den/de berørte udsendelser, er ikke berettiget til nedslag i abonnement eller tilbagebetaling.

TV 2 påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. TV 2 fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.


Ændring af indhold, vilkår og priser

TV 2 kan til enhver tid ændre indholdet af TV 2 PLAY. Ved mindre justeringer vil disse blive varslet på profilsiden på play.tv2.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

TV 2 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet og aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.

TV 2 kan løbende ændre og tilrette De Almindelige Betingelser for TV 2 PLAY. Mindre justeringer vil blive varslet på www.tv2.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst, eller på sms til det mobilnummer, der er tilknyttet. Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.


Ophør

Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette via din profilside.

Når du tegner et abonnement via mobiltelefon, knyttes abonnementet til det pågældende telefonnummer. Opsigelse skal ske fra samme telefonnummer, som er anført på den kvittering, du modtog i forbindelse med abonnementsindgåelsen.

Måneds- og kvartals- og halvårsabonnementer kan opsiges senest 2 dage før abonnementet udløber. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk og løber til og med udgangen af den efterfølgende abonnementsperiode. Hvis et abonnement opsiges i en betalingsperiode, fortsætter adgangen til tjenesten indtil betalingsperioden udløber og abonnementet fornyes ikke. Se "Kampagnetilbud" for opsigelse i en gratis-periode.

Årsabonnementer (kun erhvervskunder kan være årsabonnenter) kan opsiges med 30 dages varsel, når der er gået 12 måneder efter aftalens indgåelse.

Der gælder endvidere en bindingsperiode på 6 måneder for abonnementerne Live Pakke 1 og Live Pakke 2.

Mindstepris for perioden oplyses under købet. Abonnementer med bindingsperiode kan opsiges i bindingsperioden, men opsigelsen træder først i kraft efter bindingsperiodens udløb.

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt.


Privatlivs- og cookiepolitik

TV 2 PLAY anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Såfremt du fortsætter med at anvende tjenesten, accepterer du betingelserne.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af tjenesten. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Derudover anvender vi oplysningerne til at målrette reklamer, der er tilpasset dine interesserer og hobbyer, så du får en bedre brugeroplevelse og vi kan have færre reklamer på vores digitale tjenester.

I målretningen af reklamer anvender vi også offentligt tilgængelige datakilder, vi målretter dog ALDRIG på individniveau eller i en grad, så det bliver personhenførbart. Men kun mod segmenter, der indeholder større grupper af brugere, eksempelvis mænd/kvinder eller brugere, der er interesseret i en ny teknologi.

Hvis du anvender flere af vores tjenester, eksempelvis tv2.dk, eller en eller flere af vore apps, eller TV 2 PLAY anvender vi data på tværs af tjenesterne i et forsøg på at give dig den bedste oplevelse.

Læs mere om brug af cookies her: http://play.tv2.dk/about/privacy/


Elektronisk og telefonisk henvendelse

Ved oprettelsen af et login på TV 2 PLAY, giver du samtidig samtykke til at TV 2 PLAY må kontakte dig med elektronisk post og kontakte dig via telefon. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på din registrerede e-mailadresse, SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer, og beskeder via de sociale medier du har integreret med din profil på TV 2 PLAY.

TV 2 PLAY vil via elektronisk post kontakte dig med vejledning i hvordan du får mest ud af dit TV 2 PLAY-produkt, samt informationer om opdateringer, ændringer, tilbud og konkurrencer mv. vedrørende TV 2 PLAY. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i hvordan du får mest ud af dit nuværende abonnement. Du kan til enhver tid afmelde disse beskeder under "Afmeld kommunikation" i en af de e-mails, TV 2 PLAY sender til dig.


Tvister

Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.


Kontaktoplysninger

Spørgsmål vedrørende abonnement og brug af TV 2 PLAY kan rettes til:

TV 2s Kundeservice, tlf. 89 88 12 12.


Luk

Hov, vent lige et øjeblik...

Vi kan se, du er ved at sige farvel til TV 2 PLAY. Men inden da:


Hvad med at prøve nedenstående i stedet?


Annuller Fortsæt

Luk

Vil du genaktivere dit abonnement?

Dit abonnement vil blive aktiveret, og du kan benytte det med det samme.

Der skete en fejl der gjorde, at vi ikke kunne genaktivere dit abonnement. Prøv venligst igen.

Vi var stadig ikke i stand til at genaktivere dit abonnement, kontakt venligst vores kundecenter
Kontakt kundecernter


Fortryd Genaktiver Abonnement

Luk

Genaktivering godkendt

Dit abonnement er nu blevet genaktiveret, og kan benyttes allerede nu.


God fornøjelse!


Luk

Vi er kede af at sige farvel...

Og vi håber naturligvis at se dig igen! TV 2 PLAY får nyt indhold hver eneste dag, så hold øje med om der kommer noget der passer lige til dig i vores nyhedsbrev og på Facebook. Det er også her vi skriver om de nye features der løbende bliver udviklet til tjenesten. Tak for denne gang og på gensyn!

Luk

Du er nu ved at opsige dit abonnement

Vælg opsigelsesgrund:

Bekræft opsigelse

Luk

Prøv igen!

Der opstod en fejl under forsøget på at opsige dit abonnement.


Forsøg venligst igen!


Luk

Dit abonnement er nu opsagt.


På gensyn på TV 2 PLAY


Luk

Skift til

Abonnement

TekstFortryd Opgradér

Luk

Opgradering godkendt

Dit abonnement er nu blevet opgraderet, og er allerede trådt i kraft.


God fornøjelse!


Luk

Prøv igen!

Der opstod en fejl under forsøget på at opgradere dit abonnement.


Forsøg venligst igen!


Support